LIBERTY BLUE – examination of similarity of TRADEMARKS, judgment of Supreme Administrative Court

Teza wyroku z 2007-09-14 (sygn. akt VI SA/Wa 878/07) Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wydanego w składzie: Thesis of the judgment of 2007-09-14 (ref. no. VI SA/Wa 878/07) of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw issued by:

  1. Magdalena BOSAKIRSKA (Przewodnicząca) Magdalena BOSAKIRSKA (Presiding judge),
  2. Izabela GŁOWACKA-KLIMAS (Sprawozdawczyni), Izabela GŁOWACKA-KLIMAS (Rapporteur),
  3. Małgorzata GRZELAK (Wotantka). Małgorzata GRZELAK (Judge).

Nietrafny jest zarzut, aby słowno-graficzno-przestrzenny znak towarowy „FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA” zawierający elementy słowne “freedom liberty blue vodka” w całości przejął znak słowny “liberty”. Nietrafne było też twierdzenie, że wyraz “liberty” ma w kwestionowanym znaku charakter dominujący. Znak oceniany być powinien jako całość, a więc ocenie podlega cały znak “FREEDOM LIBERTY BLUE VODKA”, a nie – jak sugeruje skarżąca – wyraz “liberty”.

Teza wyroku z 2008-06-24 (sygn. akt II GSK 261/08) Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanego w składzie: Thesis of the judgment of 2008-06-24 (ref. no. II GSK 261/08) of the Supreme Administrative Court issued by:

  1. Edward KIEREJCZYK (Przewodniczący) Edward KIEREJCZYK (Presiding Judge)
  2. Małgorzata KORYCIŃSKA (Wotantka) Małgorzata KORYCIŃSKA (Judge)
  3. Maria JAGIELSKA (Wotant) Maria JAGIELSKA (Judge)

Ograniczenie w skardze kasacyjnej zarzutu naruszenia prawa materialnego do błędnej jego wykładni sprawia, że poza kontrolą kasacyjną pozostaje ewentualne naruszenie prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie.
Badanie podobieństwa znaków towarowych nie należy do sfery prawa materialnego.
O podobieństwie znaków towarowych decydują wyłącznie ustalenia faktyczne.
Zarzut naruszenia prawa materialnego nie może być skutecznie uzasadniony próbą zwalczania ustaleń faktycznych.   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *