OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” lub „2016/679” oraz uwzględniając przepisy mieszczące się w ramach ww. aktu prawnego, które zawiera ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) – dalej „RODO PL”, mając na uwadze kierowane do Pani/Pana zaproszenie do obserwowania Stowarzyszenia Własności Intelektualnej – Przyjazne Instrumenty IP oraz szanując Pani/Pana prywatność oraz dbając o to, aby wiedział(a) Pan(i), kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe, przedstawiam poniżej informacje, które pomogą Pani/Panu ustalić i bliżej wyjaśnić powyższe okoliczności.

  1. Udostępnienie danych osobowych na platformie https://stowi.pl/ , https://stowi.org/ , https://stowi.eu/ jest dobrowolne. W dowolnym momencie jest możliwe usunięcie danych. W tym celu należy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres: biuro@stowi.pl.
  2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest StoWI, jego pełna nazwa to: Stowarzyszenie Własności Intelektualnej – Przyjazne Instrumenty IP, z siedzibą: ul. JANA PAWŁA WORONICZA 31, lok. 248, 02-640 WARSZAWA, działające na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0001024949, które zwane jest dalej: „Administratorem Danych”. Kontakt z Administratorem Danych w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych jest możliwy na wskazany wyżej adres jego siedziby lub na adres poczty elektronicznej: biuro@stowi.pl lub telefon nr: + 48 22 119 83 73.
  3. Pani/Pana dane będą – wyłącznie za Pani/Pana zgodą – podlegały przetwarzaniu polegającemu na wskazanych niżej działaniach w zakresie określonym w Art. 4 pkt. 2 RODO: Art. 4 2) „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;) oraz będą one wykorzystywane w celu udostępnienia Pani/Panu bieżących informacji o realizacji celów określonych w Statucie StoWI, który dostępny jest na stronie: https://stowi.pl/ , https://stowi.org/ , https://stowi.eu/ . Ewentualnie – jeśli Pani/Pan oraz Administrator Danych uznają za celowe zawarcie stosowanej umowy – wówczas Pani/Pana dane osobowe wykorzystane zostaną na zasadach określonych w umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO.
  4. Podobnie jak wiele serwisów internetowych, korzystamy z „plików cookies” – więcej informacji o tych plikach znajdziesz tu: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. Pliki cookies mogą być trwałe (pozostają na komputerze do momentu ich usunięcia) lub tymczasowe (działają tylko do momentu zamknięcia przeglądarki). Odwiedzając nasza stronę, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili, usuwając umieszczone pliki cookie i wyłączając pliki cookie w swojej przeglądarce lub zmieniając ustawienia na swoim urządzeniu mobilnym.
  5. Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  6. Dane osobowe są przechowywane nie dłużej, niż to jest potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie przez użytkownika.
  7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jak również prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (tj. w przypadkach określonych w przepisach RODO ma Pani/Pan prawo żądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez Administratora Danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe).
  8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator Danych nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (tj. Administrator Danych nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, polegający na wykorzystaniu Pani/Pana danych osobowych do oceny przy podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych).
  9. Administrator uwzględnia wyłączenia RODO określone w RODO PL.

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Własności Intelektualnej Przyjazne Instrumenty IP
ul. J. P. WORONICZA 31, lok. 248
02-640 WARSZAWA

Tel: 22 119 83 73
Fax: 22 119 83 73
biuro@stowi.pl