Majonez kielecki i jego OPAKOWANIE

Teza wyroku z 2012-05-23 (sygn. akt IX GC 86/10) Sądu Okręgowego w Krakowie podjętego w jednoosobowym składzie: Thesis of the judgment of 2012-05-23 (ref. no. IX GC 86/10) of the District Court in Cracow taken by a single-member panel:

  1. Małgorzata STANASZEK (Przewodnicząca) Małgorzata STANASZEK (Presiding judge)

Użycie słowa ŚWIĘTOKRZYSKI na etykiecie produktu – majonezu, którego miejscem pochodzenia jest miejscowość położona w województwie małopolskim, jest użyciem fałszywego oznaczenia geograficznego. Zważywszy, iż znak towarowy przysługujący stronie powodowej wskazywał na Kielce, miejscowość położoną w województwie świętokrzyskim, oznaczenie wykorzystywane przez stronę pozwaną mogło wprowadzać w błąd klientów chcących zakupić produkt strony powodowej.
Bezprawne używanie cudzego znaku towarowego stanowić może jednocześnie naruszenie przepisów o znakach towarowych jak i nieuczciwą konkurencję.
Wykorzystywanie upodabniającego oznaczenia pozostaje działaniem sprzecznym z dobrymi obyczajami.

Teza wyroku z 2013-01-15 (sygn. akt I ACa 1268/12) Sądu Apelacyjnego w Krakowie podjętego w składzie: Thesis of the judgment of 2013-01-15 (ref. no. I ACa 1268/12) of the Appeal Court in Cracow taken by:

  1. Józef WĄSIK (Przewodniczący) Józef WĄSIK (Presiding judge)
  2. Teresa RAK (Wotantka) Teresa RAK (Judge)
  3. Władysław PAWLAK (Wotant) Władysław PAWLAK (Judge)

Dla stwierdzenia czynu nieuczciwej konkurencji przewidzianego w art. 10 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji miarodajne jest nie porównanie używanego przez określony podmiot oznaczenia jej wyrobów ze znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz innego podmiotu, lecz porównanie tego oznaczenia z oznaczeniem towarów używanym przez inny podmiot.
Działanie strony pozwanej dopuszczającej się czynu nieuczciwej konkurencji względem strony powodowej nie może być sanowane wydaniem decyzji o nadaniu prawa ochronnego na znak towarowy, w okresie od jej wydania do unieważnienia prawa ochronnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *