© 2023 Robert RADWAŃSKI

© 2023 Robert RADWAŃSKI

© 2023 Robert RADWAŃSKI

Łacina jako język elit obecny do dziś w kulturze europejskiej.

Dorobek Cesarstwa Rzymskiego stanowi fundament europejskiej tożsamości kulturowej, a język łaciński wieki temu przekroczył granice czasu i przestrzeni naszego świata, stał się nośnikiem kultury i językiem elit.
O ile kiedyś starano się sięgać do łaciny by symbolicznie podkreślić więź z dorobkiem starożytnego Rzymu (na przykład formułując w tym języku dewizy rodów umieszczane w tarczach herbowych), o tyle dziś sięganie do paremii łacińskich oraz ich staranne przywoływanie (w oryginalnym brzmieniu) jest wyrazem poszukiwań prostego, jasnego i sprawiedliwego prawa, które sprawdziło się w praktyce na przestrzeni wieków.
Paremie łacińskie okazują się dziś także inspirujące dla wybitnych architektów.
Marek Budzyński, profesor Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej projektując (wraz z zespołem 21 architektów współpracujących) obecny gmach Sądu Najwyższego wzniesiony przy Placu Krasińskich 2/4/6 w Warszawie ozdobił jego fasadę osiemdziesięcioma sześcioma paremiami łacińskimi zamieszczonymi na siedemdziesięciu sześciu kolumnach zdobiących obiekt:

 1. Qui munus publice mandatum accepta pecunia reperunt, crimine repetundarum postulantur (D.48.11.9) – Dopuszcza się zdzierstwa ten, kto, sprawując funkcję publiczną, przyjmuje pieniądze od zainteresowanych
 2. Minime sunt mutanda, quae interpretationem certam semper habuerunt (D.1.3.23) – Jak najmniej należy zmieniać to, co zawsze miało jednoznaczną interpretację
 3. Qui non facit quod facere debet, videtur facere adversus ea, quia non facit (D.50.17.23) – Jeżeli ktoś nie czyni tego, co czynić powinien, uważa się, że czyni przeciwnie, ponieważ nie czyni
 4. Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis, dispositio (ad D.9.2.32 pr) – W takich samych okolicznościach należy stosować te same rozwiązania prawne
 5. Ius publicum privatorum pactis mutari non potest (D.2.14.38) – Prawo publiczne nie może być zmieniane umowami [osób] prywatnych.
 6. Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat (D.50.17.1) – Reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą
 7. In legibus magis simplicitas quam difficultas placet (I.2.23.7) – W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość
 8. Optima est legum interpres consuetudo (D.1.3.37) – Zwyczaj jest najlepszą wykładnią prawa
 9. Ius civile vigilantibus scriptum est (D.48.8.24) – Prawo cywilne jest tworzone dla osób starannych
 10. Leges ab omnibus intellegi debent (C.1.14.9) – Ustawy powinny być zrozumiałe dla wszystkich
 11. Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem (D.1.3.17) – Znać prawa to nie znaczy trzymać się słów ustawy, ale jej treści i mocy działania
 12. Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem (C.3.1.8) – We wszystkich sprawach powinna mieć pierwszeństwo zasada sprawiedliwości i słuszności nad zasadą ścisłego prawa.
 13. Non omnis vox iudicis iudicati continet auctoritatem (C.7.45.7 pr.) – Nie każda wypowiedź sędziego ma moc wyroku
 14. Advocatorum error litigatoribus non noceat (C.2.9.3 pr.) – Błąd adwokatów niech nie szkodzi stronom
 15. Incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere (D.1.3.24) – Nieprawidłowe jest wydawanie wyroku lub opinii prawnej bez uwzględnienia całości ustawy, na podstawie jednego jej fragmentu.
 16. Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur (D.1.3.8) – Prawa są stanowione nie ze względu na konkretne osoby, lecz dla wszystkich.
 17. Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti potest (D.50.17.202) – Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, ponieważ rzadko się zdarza, by nie można było jej podważyć
 18. Satius enim esse impunitum relinqui facinus nicentis quam innocentem damnari (D.48.19.5 pr.) – Lepiej pozostawić bezkarnym występek złoczyńcy, niż skazać niewinnego
 19. Nullus videtur dolo facere, qui iure suo utitur (D.50.17.55) – Uważa się, że nie działa podstępnie ten[,] kto korzysta ze swego prawa
 20. Nemo enim in persequendo deteriorem causam, sed meliorem facit (D.50.17.87) – Dochodzenie sprawy przed sądem nie może pogorszyć, lecz jedynie polepszyć sytuację powoda.
 21. Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia (D.1.1.10.2) – Nauka prawa jest znajomością spraw boskich i ludzkich oraz wiedzą o tym[,] co sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe.
 22. Dolum malum facit qui ex aliena iactura lucrum quaerit (D.14.3.17.4) – Działa podstępnie, kto próbuje osiągnąć zysk z cudzego niepowodzenia.
 23. Is damnum dat, qui iubet dare (D.50.17.169) – Ten wyrządza szkodę, kto rozkazuje ją czynić
 24. Nam hoc natura aequum est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem (D.12.6.14) – Słuszne jest, aby nikt nie wzbogacał się z cudzej straty
 25. Nulla pactione effici potest, ne dolus praestetur (D.2.14.27.3) – Umową nie można wyłączyć odpowiedzialności za podstęp
 26. Reformatio in peius iudici appellato non licet (D.49.1.1 pr) – Sędziemu apelacyjnemu nie wolno zmieniać wyroku na niekorzyść „odwołującego się”
 27. Nemo auditur propriam turpitudinem allegans (ad C.7.8.5) – Powołujący się na własny występek nie będzie wysłuchany
 28. Cogitationis poenam nemo patitur (D.48.19.18) – Nikogo nie karze się za jego myśli
 29. Dolus non praesumitur (D.22.3.18.1) – Złego zamiaru nie domniemuje się
 30. Iustitias vestras iudicabo (napis na ścianie trybunałów w dawnej Polsce) – Osądzę waszą sprawiedliwość
 31. Neminem captivabimus nisi iure victum (na podstawie przywilejów Władysława Jagiełły z lat 1430-33) – Nikogo nie uwięzimy, o ile nie zostanie pokonany prawem
 32. Cessante ratione legis, cessat ipsa lex (ad D.35.1.72.6) – Gdy ustaje przyczyna obowiązywania ustawy, traci moc sama ustawa
 33. Cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio (D.32.25.1) – Gdy w słowach nie ma żadnej dwuznaczności, nie należy podnosić kwestii woli
 34. Male nostro iure uti non debemus (Gaius 1.53) – Nie powinniśmy źle korzystać [z przysługującego] nam prawa
 35. Ius est ars boni et aequi (D.1.1.1 pr.) – Prawo jest umiejętnością stosowania tego, co dobre i słuszne
 36. Non exemplis, sed legibus iudicandum est (C.7.45.13) – Należy orzekać na podstawie ustaw, a nie naśladować wcześniejsze rozstrzygnięcia.
 37. Nulla poena sine lege (D.50.16.131.1) – Nie ma kary bez [stosownego przepisu] ustawy
 38. Quod ad ius naturalre attinet, omnes homines aequales sunt (D.50.17.32) – Zgodnie z prawem naturalnym wszyscy ludzie są równi
 39. Delicta parentium liberis non nocent (ad C.6.7.2 pr) – Czyny niedozwolone rodziców nie obciążają dzieci
 40. Nulla iniuria est, quae in volentem fiat (D.47.10.1.5) – Nie wyrządza się krzywdy chcącemu
 41. Dura lex, sed lex (ad D.40.9.12.1) – Twarde prawo, ale prawo
 42. Quod omnes similiter tangit, ab omnibus comprobetur (C.5.59.5.2) – Co wszystkich jednakowo dotyczy, winno być przez wszystkich zatwierdzone
 43. Summum ius summa iniuria (Cicero, de off. 1.33) – Najwyższe prawo [bywa] najwyższym bezprawiem
 44. Alienus dolus nocere alteri non debet (D.44.4.11 pr.) – Nikogo nie powinien obciążać cudzy podstęp
 45. Res iudicata pro veritate accipitur (D.50.17.207) – Rozstrzygnięcie sądowe przyjmuje się za prawdziwe
 46. Legem brevem esse oportet (Seneca, ep. 94.38) – Ustawa powinna być zwięzła
 47. In omnibus quidem, maxime tamen in iure aequitas spectanda sit (D.50.17.90) – We wszystkim, szczególnie jednak w prawie, należy mieć na względzie [zasady] słuszności
 48. Vanae voces populi non sunt audiendae (C.9.47.12) – Nie należy dawać posłuchu czczym głosom tłumu
 49. Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi (D.1.1.10 pr.) – Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą zagwarantowania każdemu jego prawa
 50. Non omne quod licet honestum est (D.50.17.144 pr.) – Nie wszystko, co dozwolone[,] jest uczciwe
 51. Leges bonae ex malis moribus procreantur (Macrobius sat. 3.17.10) – Dobre ustawy rodzą się ze złych obyczajów
 52. Quid est enim civitas nisi iuris societas civium (Cicero, de re publ. 1.49) – Czym jest bowiem państwo, jeśli nie opartym na prawie związkiem obywateli
 53. Legem bonam a mala nulla alia nisi naturae norma dividere possumus (Cicero, de leg. 1.44) – Dobre prawo od złego możemy odróżnić miarą prawa natury
 54. Vim vi repellere licet (D.43.16.1.27) – Siłę wolno odeprzeć siłą
 55. Silent leges inter arma (Cicero, pro Mil. 4.11) – Milkną prawa w szczęku broni
 56. Onus est honos qui sustinet rem publicam (Varro, de I.I.5.73) – Obowiązek jest zaszczytem utrzymującym Rzeczpospolitą
 57. Libertas inaestimabilis res est (D.50.17.106) – Wolność jest rzeczą bezcenną
 58. Cedant arma togae (Cicero, de off.1.77) – Niech oręż ustąpi przed togą
 59. Salus populi suprema lex esto (Cicero, de leg. 3.8) – Dobro Rzeczypospolitej niechaj będzie najwyższym prawem
 60. Hominum causa omne ius constitutum sit (D.1.5.2) – Wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka
 61. Pacta sunt servanda (ad D.2.14.7.7) – Umów należy dotrzymywać
 62. Nostrum est iudicare secundum allegata et probata (ad D.1.18.6.1) – Powinniśmy sądzić zgodnie z przedłożonymi i pewnymi [dowodami]
 63. Lex retro non agit (ad C.1.14.7) – Ustawa nie działa wstecz
 64. Quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere (D.50.17.29) – To[,] co od początku jest wadliwe, nie może być uzdrowione przez „sam” upływ czasu
 65. In testamentis plenius voluntates testantium interpretamur (D.50.17.12) – Wykładnia testamentów opiera się na wnikliwym badaniu woli testatorów
 66. Nemo est iudex in propria causa (ad C.3.5.1) – Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie
 67. Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet (D.50.17.54) – Nie można przenieść na drugiego więcej praw, niż ma się samemu.
 68. In dubio pro reo (ad D.50.17.125) – W razie wątpliwości [należy rozstrzygać] na korzyść pozwanego
 69. Secundum naturam est commoda cuiusque rei eum sequi, quem sequuntur incommoda (D.50.17.10) – Naturalne jest, aby ten czerpał korzyści z rzeczy, kto ponosi związane z nią ciężary
 70. Ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum (D.34.4.4) – Wola spadkodawcy może być zmieniona aż do ostatniego tchnienia
 71. Ne quis absens puniatur (D.48.17.1 pr) – Nieobecny niech nie będzie karany
 72. Reus excipiendo fit actor (D.44.1.1) – Pozwany w zakresie zarzutu procesowego staje się powodem
 73. Libera matrimonia esse antiquitus placuit (C.8.38.2) – Z dawna już postanowiono, że małżeństwa są wolne
 74. Ne eat iudex ultra petita partium (ad D.10.3.18) – Niech nie wychodzi sędzia ponad żądania stron
 75. Nullus idoneus testis in re sua intellegitur (D.22.5.10) – Nikt nie może być wiarygodnym świadkiem we własnej sprawie
 76. Venire contra factum proprium nemini licet (ad D.1.7.25) – Nie wolno występować przeciwko temu, co wynika z własnych czynów
 77. Prior tempore potior iure (C.8.17.3) – Pierwszy w czasie[,] lepszy w prawie
 78. Sententia facit ius inter partes (ad D.5.2.17.1) – Wyrok tworzy prawo między stronami
 79. Ei incumbit probatio qui dicit non qui negat (D.22.3.2) – Ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym[,] kto przeczy
 80. Bis de eadem re ne sit actio (ad Gaium 4.107) – Nie można procesować się dwa razy o to samo
 81. Actor rei forum sequitur (C.3.19.3) – Powód idzie do sądu (właściwego dla) pozwanego
 82. Impossibilium nulla obligatio est (D.50.17.185) – Nie ma zobowiązania, gdy [świadczenie] jest niemożliwe
 83. Si in ius vocat, ito (Ustawa XII tablic) – Kto został wezwany przed sąd, niech się stawi
 84. Ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet (ad D.22.6.9 pr) – Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi.
 85. Lex posterior derogat legi priori (ad D.1.4.4) – Ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą
 86. Favorabiliores rei potius quam actores habentur (D.50.17.125) – Korzystniejszą [sytuację procesową] mają pozwani niż powodowie

Inne ważne paremie:

 1. Sensum, non verba spectamus.  Patrzymy na sens a nie na słowa.
 2. Venire contra factum proprium. Przeszkoda niepozwalająca stronie na powołanie się na fakty

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Prawo własności przemysłowej

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (obecnie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej)

Akademia IP
w imieniu StoWI, miło mi jest zaprosić Państwa do udziału w krótkich wydarzeniach, które prezentować będzie – obecna w systemie prawa własności intelektualnej w Polsce – Akademia IP. Poszczególne wykłady dostępne są w dniu transmisji pod linkiem:

a później w mediach społecznościowych StoWI, których adresy widnieją na dole strony).

Celem wykładów en bloc jest:
zabezpieczenie polskich Przedsiębiorców przed utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikającymi z polityki Urzędu Patentowego RP;
– wskazanie i zainicjowanie naprawy błędów wprowadzonych do systemu prawa IP oraz
wyłonienie ZESPOŁU NAUKOWCÓW, POLITYKÓW i PRAKTYKÓW spośród osób, których dorobek gwarantuje, że potrafią opracować modelowe, przyjazne rozwiązania w dziedzinie prawa własności intelektualnej w Polsce i które nie są zainteresowane autokreacją, lecz stworzeniem w Polsce transparentnie i sprawnie działającego systemu prawnego – Anna KORBELA, Prezes StoWI.

W dniu 14 marca 2016 r. w Sali LUBRAŃSKIEGO na Uniwersytecie im. Adama MICKIEWICZA w Poznaniu odbyła się uroczystość upamiętniająca osiągnięcia naukowe wybitnego uczonego, którym jest prof. Stanisław SOŁTYSINSKI.

Powitanie gości
Przemówienie Jubilata
Słynne Libiamo przypomina debiut Jubilata na deskach Teatru Wielkiego w Poznaniu jako statysty w spektaklu opery „Traviata” Giuseppe VERDIEGO

WIPO Lex
Akty prawa międzynarodowego (i inne)
LINK: https://www.wipo.int/wipolex/en/index.html

Akty prawne dotyczące unijnych znaków towarowych

Baza ORZECZNICTWA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA w języku polskim
https://etpcz.ms.gov.pl

Baza ORZECZNICTWA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA w języku angielskim (HUDOC)
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Materiały na temat dostępu do informacji publicznej
https://informacjapubliczna.org/wyroki/

Portal organizacji pozarządowych – NGO

Bliższe dane wkrótce

Jednolity Sąd Patentowy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Europejski Urząd Patentowy

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Bliższe dane wkrótce

Europejski Urząd Patentowy

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Bliższe dane wkrótce

Jednolity Sąd Patentowy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Europejski Urząd Patentowy

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Kierujemy do Państwa pytania, które wpisują się w nasz statutowy obowiązek kształtowania właściwych postaw opartych o zasadę wzajemnej życzliwości wszystkich podmiotów zaangażowanych w ochronę IP (własności intelektualnej) oraz przeciwdziałanie wszelkim postawom niewłaściwym, emanujący agresją, a zarazem szkodliwym dla społeczeństwa i gospodarki.

Nasze pytania do Państwa to:

 • Czy wśród nazwisk przypomnianych niżej znajduje się znany Państwu: sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny lub rzecznik patentowy, ekspert Urzędu Patentowego RP, a w wyniku prezentowanej przez te osoby nieznajomości prawa IP (własności intelektualnej) lub niewłaściwej interpretacji prawa – upadło lub zagrożone jest upadkiem polskie przedsiębiorstwo.
 • Może osoby te naruszają prawo, jak sądzicie Państwo?
 • A może mają kłopot z rozpoznaniem tego co etyczne, a jakiego zachowania nie można nazwać etycznym?
 • A może niewłaściwie oceniają swoje umiejętności lub kompetencje?
 • A może osoby te miały dobre intencje, nie wiedziały tylko kogo poprosić o pomoc?
 • Może ktoś z Państwa wie więcej na ten temat?
 • A może ktoś z Państwa jest zdania, że działania tych osób należy pochwalić i promować

Osoby, o które pytamy, to: